ประเภทห้องพัก
Room Type
อัตราค่าห้อง : วัน (บาท)
Daily room rate : Day (baht)
สิ่งอำนวยความสะดวก
(Facilities)
อัตราบาท/วัน
Price / Bed
โทรศัพท์
Telephone
โทรทัศน์
Television
ตู้เย็น
Refrigerator
ชุดรับแขก
Furniture
เตียงญาติ
Sofa
อาหาร
Food
ห้องรวมปรับอากาศ 4 เตียง
(4 Beds)
650          
ห้องรวมปรับอากาศ 2 เตียง
(2 Beds)
800        
ห้องรวมปรับอากาศพิเศษ 2 เตียง
(2 Beds)
1,000    
ห้องเดียวปรับอากาศ
(Private Room)
1,600  
ห้องเดียวปรับอากาศ
(Private Room) Ward 2 OB
1,800  
ห้องเดี่ยวปรับอากาศ
(Private Room) Ward4
2,100  
ห้อง VIP ปรับอากาศ
(VIP)
2,300
ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก
(ICU)
1,800          
ห้องอภิบาลกึ่งวิกฤต
(Step down)
1,300          
หมายเหตุ 1. กำหนดเวลาออกจากโรงพยาบาลฯ เวลา 12.00 น. 2. ห้องทุกประเภทเป็นห้องปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก มีระบบ Cable TV 50 ช่อง 3. ค่าห้องรวมค่าอาหาร ยกเว้นอาหารทางสายยาง 4. อัตราข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆของทางโรงพยาบาล *** ร.พ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทดสอบมูลนิธิ  
Join us on facebook